*scroll down for Welsh translation

 

pure technology group (PTG) is proud to announce another framework success with its appointment to the national Wales NPS Framework - for the supply of IT products and services.

 

The aim of the national procurement service (NPS) framework is to support Welsh public sector organisations with their IT procurement. The framework is the primary route to market for IT products and services. Over 70 public sector organisations in Wales are signed up as NPS members including all local authorities, the NHS, National Assembly for Wales (NAW), Welsh Government and Welsh Government Sponsored Bodies (WGSBs), the Police and Fire services, schools, Higher and Further Education.

 

The objectives of the framework aim to achieve a reduction in IT procurement costs and complexity - leading to better sourcing outcomes. Further, this will enable local authorities to meet the Welsh government’s call for a more shared approach to IT which will ultimately delivers a great deal for Wales.

 

Richard Williams, Contracts and Tenders Manager, comments:

 

“This is further confirmation of PTG’s successful advance into serving the Public Sector. Being one of only five organisations to secure a position on Lot 2a is particularly gratifying. We are looking forward to working with the team at NPS to further drive the momentum of this already successful framework. In order to achieve this objective PTG is actively seeking to recruit a team within the principality to give our service a truly local feel.”

 

The framework term is 4 years, with an annual total framework value of c£75 million.

 

------------------------

 

Mae PTG wedi'i benodi i fframwaith GCC cenedlaethol Cymru â gwerth oddeutu £75.

 

Fframwaith GCC cenedlaethol Cymru. Wrthi'n cyflenwi cynhyrchion a gwasanaethau TG.

 

Mae pure technology group [grŵp technoleg pur] (PTG) yn falch o gyhoeddi llwyddiant fframwaith arall wrth iddo gael ei benodi i Fframwaith GCC Cenedlaethol Cymru - ar gyfer cyflenwi cynhyrchion a gwasanaethau TG.

 

Nod fframwaith y gwasanaeth caffael cenedlaethol (GCC) yw cefnogi sefydliadau'r sector cyhoeddus yng Nghymru â'u gwasanaeth caffael TG. Y fframwaith yw'r prif lwybr i'r farchnad ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau TG. Mae dros 70 o sefydliadau'r sector cyhoeddus yng Nghymru wedi cofrestru fel aelodau GCC gan gynnwys yr holl awdurdodau lleol, y GIG, Cynulliad Cenedlaethol Cymru (NAW), Llywodraeth Cymru a Chyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru (WGSB), gwasanaethau'r Heddlu a Thân, ysgolion, Addysg Uwch a Phellach.

 

Nod amcanion y fframwaith yw cyflawni gostyngiad yng nghostau a chymhlethdod caffael TG - gan arwain at ganlyniadau cyrchu gwell. Ymhellach, bydd hyn yn galluogi awdurdodau lleol i fodloni galwad llywodraeth Cymru am ymagwedd fwy cyffredin tuag at TG a fydd yn darparu llawer iawn i Gymru yn y pen draw.

 

Mae Richard Williams, Rheolwr Contractau a Thendrau'n dweud:

 

“Dyma gadarnhad pellach o gynnydd llwyddiannus PTG ym maes gwasanaethu’r Sector Cyhoeddus. Mae'r ffaith ein bod yn un o bum sefydliad yn unig i sicrhau safle ar Lot 2a yn arbennig o foddhaol. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r tîm yn GCC i ysgogi momentwm y fframwaith llwyddiannus hwn ymhellach. Er mwyn cyflawni'r amcan hwn, mae PTG wrthi'n ceisio'n weithredol i recriwtio tîm o fewn y dywysogaeth er mwyn roi naws wirioneddol leol i'n gwasanaeth.”

 

Tymor y fframwaith yw 4 blynedd, â chyfanswm gwerth blynyddol i'r fframwaith o oddeutu £75 miliwn.